Säkerhetsföreskrifter och -blankett 2019LÄGERSÄKERHET I AGRICOLA SVENSKA FÖRSAMLING
Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant och fyll sedan i säkerhetblanketten längre ner på sidan

Föreskrifterna gäller till vissa delar också daglägret.

Vi räknar med och utgår ifrån att alla förbinder sig att följa de regler, i stort sett Finlands lag, lägergårdens regler och vett och etikett som vi har på våra läger för att alla ska få vara på läger i lugn och ro och under trygga förhållanden. 

BEREDSKAP
 • Lägerledningen är erfaren och har fått utbildning i Första Hjälpen. 

 • Alla lägerdeltagare är olycksfallförsäkrade av församlingen. Personliga saker, andras saker som söndras och sjukdomsfall går på familjens egna försäkringar. 

 • Inför varje läger gör lägerledningen upp ett säkerhetsdokument som alla ledare och deltagare får kännedom om i början av lägret. 

 • Lägerdeltagarna bär ansvar för sin egen del att lägrets säkerhets- och andra regler följs. 

 • Lägrets säkerhet övervakas av lägrets program- och säkerhetsansvariga. 

SÄKERHETSREGLER
 • Alla som deltar i lägret har rätt att känna sig trygg och säker på lägret. Gäller också lägerledningen. Alla har rätt att få vara ifred, psykiskt och fysiskt. Ingen slags mobbning eller trakasserier får förekomma. Lägerledningen tar omedelbart tag i saken och kontaktar vårdnadshavare om mobbning eller trakasserier förekommer.

 •  Vi hålls på lägerområdet. Ingen avlägsnar sig utan lov.

 • Obehörig får inte bjudas in till lägerområdet. 

 • Vi rör oss endast i de utrymmen som är i lägrets användning och använder endast de saker som vi har med på lägret. 

 • För att det inte ska bli några missförstånd går man inte in i andras rum, tar eller "lånar" andras saker utan lov. 

Sjukdom och olycksfall
 • Vid sjukdoms- och olycksfall ska man alltid berätta för någon i lägerledningen. Lägerledningen skaffar den hjälp som behövs och meddelar alltid vårdnadshavaren om vad som hänt och ber vid behov vårdnadshavaren att komma och hämta konfirmanden för eventuellt läkarbesök (vid icke akut sjukdom eller olycka) eller för att krya på sig hemma (t.ex. vid smittosamma sjukdomar). 

 • I akuta sjukdoms- eller olycksfall kallar man genast på den hjälp som behövs. Detta meddelas givetvis också vårdnadshavaren.

 • Ifall du har regelbunden medicinering bör du meddela det till lägerledningen. Om du har svårt att minnas att ta dina mediciner får ni komma överens med vårdnadshavaren hur ni ska sköta eventuell påminnelse. 

 • På inga villkor får man ta av andras mediciner.

 • Om du kort innan lägret skadat dig eller varit sjuk och behöver någon slags eftervård pga det ska det meddelas till lägerledningen så att du får den hjälp eller vård du behöver under lägret. 

Simning och rodd
 • Till stranden får man gå endast om lägerledningen gett lov och med en ledare. 

 • Simning, rodd eller paddling sker endast under bevakning av ledare.

Förbjudna medel och produkter

 • Alla slags rusmedel är strängt förbjudna. Ifall rusmedel eller påverkan av sådana upptäcks under lägret tar lägerledningen omedelbart tag i saken enligt gällande lagar och förordningar. Ledningen tar också kontakt med hemmet och vid behov sociala myndigheter och / eller polis. 

 

 • Alla slags tobaksprodukter, cigaretter, snus, el-cigaretter och användning av dem är förbjudna under lägret. Vi är tacksamma om man inom familjen diskuterar och klargör detta för konfirmanden före lägret så att denna är medveten om regeln och inga otrevliga situationer uppstår och personalen på lägret inte behöver agera ”tobaks-poliser”. Vid problem kontaktar vi vårdnadshavare. 

 • Vi äter 5 mål mat per dag och sover under nätterna så att vi ska ha den energi vi behöver för att orka och ha det bra på lägret. Energidrycker ska därför inte tas med till lägret. 

Annat som inte ska tas med till lägret
 • Värdefulla saker. Gäller också kläder. 
 • Dator, ”padda”, högtalare, TV
 • Stora summor pengar 
 • Något som kan skada andra eller en själv. 
Församlingen ersätter inte saker eller pengar som går sönder eller försvinner under lägret. 

 Fotografering och filmning under lägret

 • Foton och filmer får inte publiceras i sociala medier utan tillstånd av lägerledningen. Lägerledningen ber om tillstånd av vårdnadshavare för all form av publicering av bildmaterial. 

Ansvar
 • Alla ansvarar för att utrymmena hålls snygga och saker hela. 

 • Ifall något går sönder ska man genast berätta det till lägerledningen så att man kan åtgärda saken så fort som möjligt. 

 • Ifall man själv söndrar något ska man genast berätta det för lägerledningen och eventuellt står man själv för kostnaderna. 

Tystnad under natten
 • Alla behöver få en god natts sömn för att orka med det intensiva dagarna. Därför är det tystnad mellan kl. 23 och 08. Under tystnade är man tyst och stilla i sitt rum. WC-besök är förstås tillåtna. 

 • Under natten vakar nattvakten över oss alla. 


Om det visar sig att det blir problem med att hålla reglerna kontaktar vi kontaktpersonen eller vårdnadshavaren och diskuterar igenom situationen och funderar ut en lösning på problemet. 


Säkerhetsblanketten ska vara ifylld i så god tid som möjligt
före träffen med vårdnadshavare.

Inför lägret får ni ännu information om det praktiskt kring lägret! 

Vi kan inte ta med på lägret en konfirmand som inte fyllt i blanketten!

När blanketten är ifylld kommer det ett tackmeddelande i rutan. 
Då vet ni att blanketten nått fram. 

De fält som märkts med en stjärna är obligatoriska


Konfirmandens namn:
*
Konfirmandens telefonnummer:
*
Jag är anmäld till:
*

    Lägret 25.6-2.7.2019
    Daglägret under veckorna 23 och 24
Uppgifter om konfirmandens hälsotillstånd och medicinering:
Eventuella övriga omständigheter till lägerledningens kännedom som vi inte meddelat i samband med anmälningen:
Församlingen kan i sin infoverksamhet använda bildmaterial där konfirmanden syns
*

    ja
    nej


Under lägret är det viktigt att vi dygnet runt kan nå en person som ansvarar för konfirmanden, t.ex. vid sjukdomsfall. Kontaktpersonen kan vara en vårdnadshavare, båda vårdnadshavarna eller en annan myndig person som vårdnadshavarna utsett till ansvarig kontaktperson.

1. Vårdnadshavarens namn och telefonnummer:
*
2. Vårdnadshavarens namn och telefonnummer:


Om annan kontaktperson än vårdnadshavare utses ska vårdnadshavaren meddela kontaktpersonens namn och vilken relation kontaktpersonen har till konfirmanden (t.ex. mormor eller myndig bror)

Kontaktpersonens (om annan än vårdnadshavare) namn OCH telefonnummer:
Kontaktpersonens relation till konfirmanden:
Vi har läst och begrundat säkerhetsreglerna
*

    och förbinder oss att följa dem
    och har några frågor som vi gärna vill diskutera


UPPGIFTERNA SAMLAS IN FÖR DIN EGEN SÄKERHET, BEHANDLAS HELT KONFIDENTIELLT OCH FÖRSTÖRS NÄR SKRIFTSKOLAN ÄR SLUT!